Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021.
Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r.

CEL KONKURSU: Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.
NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE? 
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:
- organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne, również on-line;
- organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze, również on-line;
- organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym, również on-line.
Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 19 kwietnia do dnia 29 października 2021 r. z zastrzeżeniem, że wydatki ponoszone z dofinansowania ze środków NCK są kwalifikowalne wyłącznie począwszy od dnia ogłoszenia wyników naboru.
KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:  O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać, następujące podmioty realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej zadania, a w szczególności środków finansowych NCK oraz wydatków dokonywanych z tych środków:
- samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
- organizacje pozarządowe;
- koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa);
- kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 1 wniosek w naborze.
WYSOKOŚĆ DOTACJI: Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 10 000 000 zł. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi
5 000 zł, a maksymalna 150 000zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 75% budżetu zadania. Wnioskodawca zobowiązany jest do zadeklarowania we wniosku wkładu własnego na realizację zadania.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Nabór wniosków trwa do 15 marca 2021 r.
ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://www.nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/nabor-wnioskow-2021