Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XIII edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm jutra” 2021.
Wnioski w programie można składać do 3 marca 2021 r.

CEL KONKURSU: Celem programu jest budowanie wiedzy na temat historii Polski i Polaków, kultywowanie pamięci o doniosłych kartach dziejów, ale również o doświadczeniach życia codziennego w przeszłości, podtrzymywanie tradycji polskiej oraz szacunku dla dziedzictwa innych narodów i grup etnicznych zamieszkujących tereny Polski i dawnej Rzeczypospolitej, przypominanie republikańskiej przeszłości i tradycji niepodległościowych jako źródło wartości, wzorów i kreacji twórczej oraz upamiętnianie ważnych momentów historii regionalnej i lokalnej, istotnych dla społeczności „małej ojczyzny”.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań, także tych odbywających się częściowo lub w całości w formie online, do których należą:
> działania edukacyjno-animacyjne aktywizujące uczestników poprzez współdziałanie i interakcję, m.in. warsztaty, akcje artystyczno-historyczne etc.;
> wydarzenia upamiętniające lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne, także o charakterze artystycznym, w których element historyczny jest dominujący;
> działania popularnonaukowe dotyczące lokalnych i ogólnopolskich aspektów historii przede wszystkim historii społecznej, koncentrujących się na życiu codziennym Polaków;
> projekty popularyzujące wiedzę o historii, w tym m.in. wystawy, kampanie i akcje społeczne, spotkania ze świadkami historii;
> tworzenie stron i portali internetowych promujących historię, popularyzujących wiedzę o wydarzeniach historycznych, które bazują na dokumentach źródłowych, prezentują temat rzetelnie i obiektywnie, kształtują krytyczny stosunek do wydarzeń.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać następujące podmioty, realizujące zadania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
> samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych do rejestru organizatorów samorządowych;
> organizacje pozarządowe;
> koła gospodyń wiejskich (wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich);
> spółdzielnie socjalne (działające na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych).

Wnioskodawcami nie mogą być w szczególności państwowe instytucje kultury, szkoły i uczelnie, uczelnie artystyczne nadzorowane przez ministra, instytucje kultury współprowadzone przez ministra oraz kościelne osoby prawne i kościelne jednostki organizacyjne.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć 2 wnioski w programie, przy czym wnioski nie mogą dotyczyć tego samego zadania.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Na program przeznaczono 3 840 000zł. W ramach programu dofinansowane są zadania, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł, a maksymalna 70 000 zł brutto.
Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi: 30 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 10% budżetu przedstawionego we wniosku; 70 000 zł dla zadań, w przypadku których wkład własny wynosi nie mniej niż 20% budżetu przedstawionego we wniosku.  

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski w programie można składać do 3 marca 2021 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: Realizacja zadania odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od daty ogłoszenia wyników naboru do programu do 2 grudnia 2021 r.

DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają koordynatorki programu:
Aneta Stawińska, e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl, tel.: 22 211 90 72
Małgorzata Lewińska, e-mail: malgorzata.lewinska@muzhp.pl, tel: 22 211 90 10.

Źródło oraz szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem: https://muzhp.pl/pl/c/2429/ruszyla-xiii-edycja-programu-grantowego-patriotyzm-jutra
Regulamin oraz przykładowy wniosek do pobrania poniżej.