Usługi asystenta mogą świadczyć:

- osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

- osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Wymagania formalne:

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Mile widziane posiadanie umiejętności i wiedzy w zakresie:

- prowadzenia pracy z klientem,

- prawidłowego rozeznania trudnej sytuacji osób i rodzin dla określenia celów pomocy,

- odporność na stres,

- samodzielność w działaniu oraz kreatywność,

- kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wykaz dokumentów wymaganych przy składaniu ofert:

1. CV- Curriculum Vitae

2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania poniżej),

3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (do pobrania poniżej),

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych (do pobrania poniżej),

5. oświadczenie kandydata o następującej treści: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y za umyślne przestępstwo, umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,

6. kopie dyplomów, świadectw potwierdzających wykształcenie,

7. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, ukończone kursy, studia podyplomowe, itp.

Oświadczenia składane przez kandydata oraz CV muszą być opatrzone jego podpisem.

Druki oświadczeń udostępniono do pobrania poniżej. Można je również pobrać w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach w przedsionku, koło skrzynki podawczej.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w terminie do dnia 19.03. do godziny 13:00 pod adres:

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorce, tel. 74 844 93 11 (skrzynka podawcza)

Z osobami, które zakwalifikują się do Programu, skontaktujemy się telefonicznie.

Informacji o programie udziela: Koordynator ds. dostępności Pan Marek Olszewski, tel.: 669 859 369