Fundacja Komputronik zachęca do zgłaszania inspirujących i kreatywnych pomysłów z pogranicza edukacji, technologii i innowacji, które mają wpływ na kształcenie i poszerzanie możliwości dzieci i młodzieży oraz służą ogólnie rozumianemu rozwojowi społecznemu, w tym rozwojowi społeczeństwa informacyjnego i przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu.

Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału.

1. Zgłoszenie wniosku o wsparcie.

Podmioty ubiegające się o wsparcie przesyłają pocztą elektroniczną wypełniony wniosek wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych. Uzupełniony wniosek oraz załączniki należy wysłać pocztą mailową na adres: fundacja@fundacjakomputronik.pl.

2. Zebranie Zespołu Opiniującego i wyłonienie osób kwalifikujących się do wsparcia.

Zebranie Zespołu Opiniującego odbywa się cztery razy w roku kalendarzowym. Wnioski zbierane są w systemie kwartalnym. Złożone w ciągu trzech miesięcy kalendarzowych zgłoszenia, rozpatrywane są w ostatnich dniach pierwszego miesiąca każdego następnego kwartału. Podczas zebrania analizowane są wszystkie otrzymane wnioski oraz wyłaniane są osoby kwalifikujące się do wsparcia charytatywnego. Kwalifikacja dokonywana jest na podstawie oceny potencjalnego wpływu zgłoszonych wniosków na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów poszczególnych projektów.

3. Zamieszczenie protokołu z obrad Zespołu Opiniującego i poinformowanie kandydatów o wyniku obrad.

Po rozpatrzeniu wniosków sporządzany jest protokół z posiedzenia Zespołu Opiniującego. Gdy zostaną wyłonione zgłoszenia zakwalifikowane do otrzymania wsparcia charytatywnego, wszyscy wnioskodawcy otrzymają informację zwrotną na adres poczty elektronicznej.

4. Przyznanie wsparcia.

Wnioskodawcy, których zgłoszenia wybierze Zespół Opiniujący, o objęciu opieką Fundacji Komputronik zostaną poinformowani przez dedykowanego Przedstawiciela Fundacji.

Ważne!

Przy wyborze beneficjentów, którzy otrzymają wsparcie, Fundacja kieruje się zgodnością wsparcia ze statusem Fundacji, zakresem wskazanych potrzeb oraz stopniem innowacyjności zgłoszonego projektu lub inicjatywy.

Wnioski złożone od 1.04.2021 do 30.06.2021 zostaną rozpatrzone 15.07.2021.

Masz inicjatywę wartą wsparcia? Zapoznałeś się z procedurą? Czas wypełnić wniosek!

Możesz to zrobić online, lub pobrać dokument i przesłać go mailem na adres: fundacja@fundacjakomputronik.pl

Wypełnij wniosek:
- dla instytucji (do pobrania poniżej)
- dla osoby prywatnej (do pobrania poniżej)

Zespół Opiniujący dokonuje analizy przesłanych wniosków. Przy wyborze wniosków Rada Opiniująca kieruje się następującymi kryteriami:

- stopień zgodności z celami statutowymi Fundacji Komputronik,
- poprawność uzupełnionego wniosku pod względem formalnym (kompletność dokumentu, osobowość prawna wnioskodawcy itd.),
- znaczenie wpływu projektu na rozwój społeczny i osobisty beneficjentów,
- realność i praktyczność koncepcji do realizacji.

Zapoznaj się z regulaminem korzystania ze wsparcia udzielonego przez Fundację https://fundacjakomputronik.pl/regulaminy/