Informuję, że LIII zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 29 sierpnia br. (środa) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.


Porządek obrad:

    1.  Otwarcie sesji.
    2.  Przyjęcie protokołów z L, LI i LII Sesji.
    3.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
    4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
    6.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej na terenie miasta Boguszowa-Gorc i ustalenia zasad jej poboru.
    7.  Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
    8.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Boguszowa-Gorc.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/202/17 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boguszowie-Gorcach.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/208/09 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości niemieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości, w tym ogrodów przydomowych.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boguszów-Gorce.
    15. Interpelacje i zapytania radnych.
    16. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
    17. Wolne wnioski.
    18. Sprawy różne.
    19. Zamknięcie sesji.                                                          
       
Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska