Informuję, że LI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 28 maja br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie - Gorcach.

Porządek obrad:

    1. Otwarcie sesji.
    2. Przyjęcie protokołu z XLIX Sesji.
    3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
    4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2017 rok.
    5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2017 rok.
    6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
    7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018.
    8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury, dla których Gmina Boguszów-Gorce jest organem założycielskim.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia                       z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu będące w zakresie zadań własnych.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu ich rozliczenia.
    11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Boguszów-Gorce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych w roku 2017.
    12. Interpelacje i zapytania radnych.
    13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
    14. Wolne wnioski.
    15. Sprawy różne.
    16. Zamknięcie sesji.                                                         

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Sylwia Dąbrowska