Informujemy, że kwalifikacja wojskowa w powiecie wałbrzyskim przeprowadzana będzie w terminie  od 01 marca 2016 r. do 18 marca 2016 r. (18 marca 2016 r. termin kwalifikacji wyznaczony dla kobiet).

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Termin przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej dla Gminy Boguszów-Gorce ustalony został w dniach  od 01 marca 2016 r. do 04 marca 2016 r. Kwalifikacja będzie przeprowadzana w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu, Al. Wyzwolenia 20-24, brama 22, pok. 229-231 w godz. od 14.00 do 18.00.

Kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

 • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;

 • mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • osoby urodzone w latach 1995-1996, które:  

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej  służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu  kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej  Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 • kobiety urodzone w latach 1992-1997, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;

 • osoby, które ukończyły osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Informacje o szczegółowych terminach i miejscach kwalifikacji wojskowej podane zostały do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiązkowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imienne. W wezwaniu określony zostanie dokładny termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.

Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 • dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają),

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

 • dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby, stawiające się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:

 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 • dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy),

 • książeczkę wojskową.