Burmistrz Boguszowa-Gorc zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Boguszów-Gorce na lata 2021 – 2030.
Konsultacje rozpoczynają się dziś i potrwają do 21.02.2022 r. Zostaną one przeprowadzone poprzez zbieranie uwag i opinii w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacji społecznych, stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia (do pobrania na: https://bip.boguszow-gorce.pl/dokumenty/10362)

Dokument Strategii Rozwoju Miasta Boguszów – Gorce na lata 2021 – 2030 wyznacza ramy prowadzenia polityki rozwoju na obszarze Miasta Boguszów - Gorce w perspektywie do roku 2030 – przedstawia wizje rozwoju, cele strategiczne i operacyjne, kierunki działań, a także kluczowe przedsięwzięcia, które w tym okresie powinny być realizowane przez samorząd i mieszkańców Gminy.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni są:
- mieszkańcy gminy;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą;
- podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
- organy władzy publicznej;
- inne podmioty realizujące na obszarze Miasta uprawnienia Skarbu Państwa.

Wypełniony formularz można dostarczyć:
- drogą elektroniczną na adres: sekretariat@boguszow-gorce.pl,
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów - Gorce, z dopiskiem „Strategia miasta – konsultacje”,
- osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Materiały tj. projekt "Strategii rozwoju miasta Boguszów – Gorce na lata 2021 – 2030" oraz formularz konsultacyjny dostępne będą:
- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach, na stronie: https://bip.boguszow-gorce.pl/,
- na stronie internetowej gminy: https://boguszow-gorce.pl/,
- w Urzędzie Miejskim w Boguszowie - Gorcach, pl. Odrodzenia 1, 58 - 370 Boguszów - Gorce, pok. nr 211, w godzinach pracy urzędu.