Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego osób z niepełnosprawnościami w wieku 18-35 lat, zaangażowanych w rozwój inicjatyw obywatelskich na rzecz integracji i rozwoju osób z niepełnosprawnościami, realizowanych przez organizacje pozarządowe, których siedziba znajduje się w miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Wnioski oceniane są przez Kapitułę Konkursu powoływaną przez Organizatora. Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:

- zaangażowanie aplikujących o stypendium w realizację inicjatyw obywatelskich,

- ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.

Dla Kapituły istotny jest całokształt doświadczeń życiowych osób aplikujących w kontekście zaangażowania społecznego.

Konkurs stypendialny w ramach Funduszu Wieczystego im. Piotra Pawłowskiego jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Fundację Integracja (zwaną dalej „Organizatorem”) we współpracy z Funduszem „Podwójne Wyzwanie”, Koalicją Liderzy Pro Bono, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i przebiegu Konkursu.

Konkurs jest organizowany w dniach od 1 czerwca do 30 września 2021 r.

Wnioski o przyznanie stypendium należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej, wypełniając formularz na stronie StypendiumPiotra.pl.

Do wypełnionego wniosku można dołączyć e-mailem na adres stypendiumpiotra@integracja.org następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5 MB):

- list polecający od osoby współpracującej z osobą aplikującą,

- artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia osoby aplikującej,

- zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność osoby aplikującej, prowadzone przez nią projekty.

Wniosek zgłoszeniowy wraz z Regulaminem dostępny jest na stronie: http://www.stypendiumpiotra.pl/

Termin nadsyłania wniosków mija 31 sierpnia 2021 r.

Wysokość rocznego stypendium wynosi 10 000 zł.

Stypendium będzie wypłacone w dwóch transzach na podstawie umowy zawartej pomiędzy Organizatorem Konkursu a stypendystką/stypendystą.

Podstawą do wypłaty drugiej transzy będzie sprawozdanie cząstkowe z wykorzystania środków z pierwszej transzy.

Stypendium może być przeznaczone na dowolne wydatki wybrane przez laureatkę/laureata i przedstawione we wniosku aplikacyjnym oraz zatwierdzone przez Organizatora.

Stypendystka/Stypendysta, po upływie terminu wykorzystania przyznanego stypendium, rozlicza się z niego, składając sprawozdanie opisujące, w jaki sposób wykorzystał przyznane środki i jak to przyczyniło się do jego rozwoju.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu http://www.stypendiumpiotra.pl/