Minister Rodziny i Polityki Społecznej
zaprasza
podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne,
do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu
Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. Uroczyste ogłoszenie wyników oraz prezentacja laureatów podczas ogólnopolskiego wydarzenia prowadzonego w postaci on-line, będzie stanowić doskonałą okazję dla podmiotów ekonomii społecznej do promocji swojej działalności.

Kategorie konkursowe

W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, przyznane zostaną certyfikaty w kategoriach:
Kategoria I. Debiut roku.
Kategoria II. Najlepszy pracodawca.
Kategoria III. Sukces rynkowy.
Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS.

Pakiety wsparcia w ramach konkursu

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10.000 zł,

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,

c) produkcji filmów o działalności laureatów,

d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022.

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3.000 zł,

b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji. Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Współorganizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagród,
o których mowa powyżej, w szczególności w przypadku gdy współorganizator przyznający daną nagrodę stwierdzi, że wsparcie prowadziłoby do przekroczenia progu wartości dla którego pomoc państwa stanowi pomoc de minimis lub że udzielenie wsparcia we wnioskowanej formie nie jest możliwe lub nie leży w interesie publicznym.

Zgłoszenia

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora wniosków, dostępnego na stronie:

www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Nabór wniosków trwa do 16 czerwca 2021 r.

Infolinia

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38 (w godz. 9:00 - 14:00), bądź adresem mailowym: grzegorz.czerniawski@bgk.pl

Ogłoszenie wyników Konkursu

Uroczyste ogłoszenie wyników z uwagi na pandemię COVID-19, może odbyć się w postaci relacji on-line m.in. na stronie internetowej www.znakjakości.mrips.gov.pl oraz na portalach społecznościowych prowadzonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w partnerstwie przez:
- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej – lidera partnerstwa;
- Bank Gospodarstwa Krajowego – partnera;
- Europejski Dom Spotkań - Fundację Nowy Staw – partnera.