Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w VII edycji konkursu grantowego Zielona Ławeczka. Wnioski można składać do 6 czerwca br.

Zielona Ławeczka” to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorządy) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

CEL PROJEKTU: zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych; zapobieganie utracie wody; zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Przedmiotem konkursu jest wspólne zaplanowanie i stworzenie przez Zespół Sąsiedzki, złożony z mieszkańców osiedla, miniogrodu z „zieloną ławką” i (opcjonalnie) ze zbiornikiem na wodę deszczową. Wspólna praca nad zagospodarowaniem terenu oraz nowa, estetyczna przestrzeń może być miejscem budowania relacji i więzi sąsiedzkich. Wszystkie działania konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową składającą się z eksperta z Katedry Architektury Krajobrazu i Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW oraz przedstawicieli Fundacji Banku Ochrony Środowiska.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Zespoły konkursowe to grupy sąsiadów, którzy chcieliby poprawić wygląd otoczenia swojego miejsca zamieszkania. Zespół powinien składać się z minimum 5 osób, ale jego liczebność może się sukcesywnie zwiększać, ponieważ uczestnicy mogą aktywnie włączać innych sąsiadów do pracy. Zespołowi przewodzi lider, który utrzymuje kontakt z administracją modernizowanego terenu oraz organizatorem konkursu. Na stronie konkursu znajduje się wiele wskazówek i inspiracji oraz ciekawych linków i artykułów. Ponadto, na stronie konkursu znajdują się podpowiedzi jak krok po kroku wykonać zadania konkursowe. Zajrzyjcie do Planu Działań.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Pula grantów wynosi 25 000 zł. W konkursie przewidziane są granty rzeczowo-pieniężne o maksymalnej wartości 1950 zł.  W skład grantu wchodzi: dofinansowanie na zakup materiału roślinnego, podłoża i innych elementów do aranżacji miniogrodów: bez obiektów mikroretencji – maksymalnie 1200 zł; wraz z obiektami mikroretencji – maksymalnie 1500 zł; ławka parkowa – wartość 450 zł. Maksymalna kwota dofinansowania, o którą może wnioskować zespół to 1500 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: zarejestrowanie Zespołu Sąsiedzkiego do 6 czerwca 2021 roku; przesłanie zgłoszenia wraz z oświadczeniem zarządcy terenu – Załącznik nr 1 (podpisany przez zarządcę terenu) w terminie do 6 czerwca 2021 roku.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://fundacjabos.pl/vii-edycja-konkursu-grantowego-zielona-laweczka/

Głównym organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska. Biuro Organizacyjne Konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Banku Ochrony Środowiska, która odpowiada za stronę organizacyjną konkursu. Kontakt do Biura: Tel.: 507 006 579, w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-14:00

Strona konkursu: www.zielonalaweczka.pl
E-mail: laweczka@fundacjabos.pl
Regulamin konkursu dostępny jest tutaj https://zielonalaweczka.pl/regulamin/