Jak załatwić sprawęUrząd Miejski
w Boguszowie-Gorcach

Plac Odrodzenia 1, 58-370 Boguszów-Gorc

Dni i godziny otwarcia urzędu

poniedziałek, środa, czwartek godz. 7:30 - 15:30
wtorek godz. 7:30 - 17:00
piątek godz. 7:30 - 14:00

Kierownictwo

Burmistrz Miasta: Jacek Cichura   
Z-ca Burmistrza Miasta: Sebastian Drapała 
wz. Sekretarza Miasta: Grzegorz Łuczko
Skarbnik: Robert Błasik

Tel.:

(+48 74) 84 49 311
(+48 74) 84 49 312
(+48 74) 84 49 313

Fax:

+48 74 84 49 165

E-mail:

sekretariat@boguszow-gorce.pl

BIP:

www.bip.boguszow-gorce.pl


 

Wydział Organizacyjno-Prawny

Kierownik wydziału
Jolanta Malik
tel. 74 8449 311 w. 54
I piętro, pokój 108


Funkcje wydziału:

Prowadzenie spraw w zakresie obsługi organizacyjnej, administracyjnej i prawnej Urzędu Miejskiego oraz 
zadania w zakresie spraw dotyczących promocji gminy i  współpracy z zagranicą, miastami partnerskimi jak i innymi jednostkami samorządu terytorialnego i jednostkami rządowymi, a w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem urzędu,
 2. Prowadzenie spraw kadrowych pracowników i kierowników jednostek organizacyjnych,
 3. Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo - technicznym urzędu,
 4. Prowadzenie obsługi techniczno - biurowej Rady,
 5. Prowadzenie sekretariatu urzędu,
 6. Prowadzenie obsługi świadczeń socjalnych pracowników urzędu,
 7. Prowadzenie obsługi techniczno - biurowej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej, Burmistrza Miasta, do Sejmu i Senatu, Europarlamentu, jednostek samorządu terytorialnego oraz referendum,
 8. Prowadzenie archiwum zakładowego,
 9. Prowadzenie rejestru Zarządzeń Burmistrza, umów cywilnoprawnych, pełnomocnictw,
 10. Gospodarowanie środkami ruchomymi,
 11. Prowadzenie spraw z zakresu wykonywania zadań i obowiązków służby BHP oraz p.poż,
 12. Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 13. Wysyłanie i odbiór korespondencji,
 14. Wydawanie zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących przetwarzania danych osobowych, ochrona, inwentaryzacja i rejestracja zbiorów danych, zabezpieczenie systemów informatycznych.
 16. Pośredniczy w nawiązywaniu kontaktów krajowych i zagranicznych,
 17. Odpowiada za współpracę z miastami partnerskimi,
 18. Współpracuje z instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie opracowywania i realizacji materiałów promocyjnych o mieście,
 19. Współpracuje z Miejską Biblioteką Publiczną - Centrum Kultury, Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Boguszowie - Gorcach oraz organizacjami i stowarzyszeniami z obszaru kultury i turystyki,
 20. Prowadzi sprawy związane z dystrybucją materiałów promocyjnych oraz związanych z tym czynności organizacyjno - finansowych,
 21. Współpracuje z mediami,
 22. Koordynuje wydawanie „Wiadomości Boguszowskich",
 23. Aktualizuje stronę internetową Urzędu,
 24. We współpracy z wydziałami i jednostkami organizacyjnymi gminy przygotowuje oferty gospodarcze


Wydział Inwestycji Miejskich

Kierownik wydziału
Waldemar Brykalski
tel. 74 8449 311 w. 32, 59
II piętro, pokój 209-210

Funkcje wydziału:

Wykonuje zadania w zakresie inwestycji realizowanych przez gminę, zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska, nadzoru nad drogami. Wykonuje  zadania w zakresie spraw związanych z kierowaniem i przygotowywaniem oraz koordynowaniem realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i spraw obronnych (akcja kurierska), obrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej oraz działań w celu zapobiegania i eliminowania innych nadzwyczajnych zagrożeń życia, zdrowia i środowiska, a w szczególności
 

 1. Nadzór nad tworzeniem, realizacją i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 2. Nadzór nad zmianami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.
 3. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy objętych wojewódzką ewidencją zabytków, w tym współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
 4. Opracowywanie programu ochrony środowiska w tym programu gospodarki odpadami.
 5. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach o środowisku i jego ochronie.
 6. Pełnienie nadzoru nad gminnym funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 7. Edukacja ekologiczna.
 8. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, z wyjątkiem usuwania drzew i krzewów z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, a w przypadku ich samowolnego usunięcia wymierzanie kar pieniężnych oraz występowanie do właściwego organu o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością Gminy.
 9. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
 10. Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej szczegółowej.
 11. Współdziałanie z instytucjami finansowymi i dysponentami funduszy dla pozyskania środków na realizację zadań w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
 12. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.
 13. Przygotowywanie i realizacja postanowień Wieloletniego Programu Inwestycyjnego.
 14. Nadzór nad realizacją inwestycji wspólnych z innymi jednostkami.
 15. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym nadzór nad jednostką organizacyjną gminy zajmującą się utrzymaniem czystości w gminie.
 16. Realizacja zadań wynikających z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, w tym nadzór nad utrzymaniem cmentarzy komunalnych.
 17. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z zamówieniami publicznymi w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach.
 18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym wydawanie zezwoleń i naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego, w tym nadzór nad drogami i parkingami gminnymi, współpraca z innymi zarządcami dróg.
 19. Prowadzenie spraw związanych z dostawą energii elektrycznej i eksploatacją oświetlenia ulicznego
 20. Wykonuje funkcję pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,
 21. Czuwa nad właściwą pracą Gminnego Centrum Reagowania,
 22. Przygotowuje warunki umożliwiające koordynację pomocy humanitarnej,
 23. Współpracuje z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Policją,
 24. Koordynuje prace związane z organizacją systemu zarządzania kryzysowego,
 25. Kieruje zintegrowanymi akcjami ratowniczymi i porządkowymi w sytuacjach kryzysowych,
 26. Informuje społeczeństwo o występowaniu zagrożeń, uruchamia systemy alarmowe, przekazuje komunikaty dla ludności,
 27. Sprawuje nadzór nad sprawnością techniczną miejskiego systemu łączności,
 28. Przekazuje informacje dotyczące ofiar, ewakuacji, punktów pomocy i bieżącej sytuacji w przypadku likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń,
 29. Prowadzi sprawy związane z obronnością,
 30. Prowadzi magazyn interwencyjny obrony cywilnej, ewidencję wartościowo - ilościową sprzętu,
 31. Prowadzi kancelarię pism zastrzeżonych i poufnych.


Wydział Gospodarki Mieniem Gminy

Kierownik wydziału Elżbieta Jendrzejewska
tel. 74 8449 311 w. 61,74
pokój 206-208, II piętro

 
Funkcje wydziału:

Wykonuje zadania w zakresie nadzoru nad mieniem komunalnym i sprzedażą mienia, działalności gospodarczej oraz nadzoru nad zasobem mieszkaniowym w tym nad wspólnotami mieszkaniowymi gdzie gmina posiada swoje udziały, a w szczególności:

 1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do ubezpieczania majątku gminy, współudział w przygotowaniu przetargu dotyczącego wyłonienia ubezpieczyciela oraz współpraca z jednostkami w zakresie likwidacji szkód objętych ubezpieczeniem.
 2. Gospodarowanie mieniem gminnym, w tym sprzedaż, dzierżawa.
 3. Naliczanie opłat za uzbrojenie gruntów (opłaty adiacenckie) oraz opłat za wzrost wartości nieruchomości (opłaty planistyczne).
 4. Realizowanie przekształceń prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności.
 5. Zatwierdzanie projektu podziału nieruchomości w drodze decyzji administracyjnej.
 6. Prowadzenie całokształtu spraw związanych ze sprzedażą lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców.
 7. Nadzór nad nieruchomościami rolnymi, sprzedaż, dzierżawa, wynajem, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gruntami rolnymi.
 8. Nadzór nad gminnym zasobem mieszkaniowym i lokalowym (lokale użytkowe, komórki, garaże, itd.) wraz z nadzorem nad pracą zarządcy.
 9. Kontrolowanie realizacji zawartych porozumień w zakresie likwidacji szkód górniczych, dotyczących obiektów i budynków stanowiących zasób lokalowy gminy.
 10. Reprezentowanie interesów miasta jako właściciela lokali we wspólnotach mieszkaniowych.
 11. Prowadzenie ewidencji wspólnot mieszkaniowych i podejmowanych przez nie uchwał.
 12. Nadzór nad remontami prowadzonymi w zakresie nieruchomości wspólnej.
 13. Nadzór nad działalnością zarządców w zakresie nieruchomości wspólnej.
 14. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad zwierzętami oraz nad schroniskami dla zwierząt.
 15. Prowadzenie szeroko pojętej działalności informacyjnej z zakresu prawa gospodarczego, zasad zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w kraju i za granicą, źródeł i sposobów pozyskiwania funduszy na jej prowadzenie.
 16. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 17. Wydawanie stosownych zaświadczeń, poświadczeń i odpisów z prowadzonej ewidencji podmiotów gospodarczych dla zainteresowanych przedsiębiorców.
 18. Udzielanie informacji o podmiotach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, wydawanie odpisów, wyciągów, wypisów itp.
 19. Opiniowanie dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych i usługowych na terenie miasta.
 20. Współpraca z Urzędem Skarbowym i Urzędem Statystycznym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie spraw związanych z ewidencją działalności gospodarczej.
 21. Wydawanie, ewidencjonowanie i zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową oraz prowadzenie spraw związanych z realizacją uchwał Rady i  ustaw szczególnych w tym zakresie.
 22. Wydawanie zezwoleń i zmian w zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie procedur związanych z ich wygaszeniem wraz z nadzorem nad nimi.
 23. Kontrolowanie przestrzegania przepisów ustaw szczególnych przez przedsiębiorców w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (posiadanych uprawnień, ochrony środowiska, zgodności ze stanem faktycznym i prawnym, właściwego oznakowania towaru itp ).
 24. Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie.


Wydział Budżetu i Finansów

Skarbnik Miasta Robert Błasik
tel. 74 8449 311, w. 56
pokój nr 202, III piętro

 

Funkcje wydziału:

 1. Przygotowywanie projeku budżetu gminy.
 2. Nadzór i kontrola realizacji budżetu, w tym przygotowywanie bieżących i okresowych informacji z wykonania budżetu,
 3. Podejmowanie działań koordynacyjnych i kontrolnych w zakresie realizacji budżetu przez pracowników merytorycznych jednostki oraz kierownikówjednostek organizacyjnych,
 4. Prowadzenie rachunkowowści w zakresie jednostki, gminy, podatków i opłat lokalnych oraz funduszy celowych,
 5. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 6. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 7. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
 8. Sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i bilansów,
 9. Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
 10. Rozliczanie inwentaryzacji mienia komunalnego,
 11. Naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych oraz prowadzenie kontroli w tym zakresie,
 12. Prowadzenie postępowań w zakresie prawa podatkowego oraz należności z tytułu umów cywilnoprawnych,
 13. Prowadzenie ewidencji i rozliczeń w zakresie podatków i innych świadczeń należnych poszczególnym instytucjom publiczno-prawnnym,
 14. Naliczanie wynagrodzeń ora innych należności dla pracowników urzędu i pozostałych osób fizycznych.
 15. Prowadzenie Centralnego Rejestru udzielonej pomocy publicznej, zawierającego w szczególności informacje o beneficjantach pomocy oraz o rodzajach, formach, wielkości i przeznaczeniu udzielonej pomocy.
 16. Windykacje.

 


Urząd Stanu Cywilnego, Wydział Spraw Obywatelskich

Kierownik wydziału Anna Kabat
tel. 74 8449 311, w. 50
74 8449 490
pokój nr 102 - 103, I piętro
 

Funkcje wydziału:

 

Prowadzenie spraw związanych z aktami stanu cywilnego, ewidencją i kontrolą ruchu ludności, wydawania dowodów osobistych, powszechnym obowiązkiem obrony, a w szczególności:

 1. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,
 2. Wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
 3. Współpraca z placówkami konsularnymi w sprawach z zakresu rejestracji stanu cywilnego,
 4. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu rejestracji urodzeń, małżeństw, zgonów,
 5. Prowadzenie archiwum stanu cywilnego i zbioru kopert dowodowych,
 6. Dokonywanie przemeldowań, zameldowań, wymeldowań z pobytu stałego i czasowego mieszkańców gminy i cudzoziemców, w tym również w trybie administracyjnym,
 7. Aktualizacja systemu ewidencji ludności oraz kart osobowych ludności,
 8. Prowadzenie spraw związanych z udostępnianiem danych osobowych ze zbioru ewidencji ludności i dowodów osobistych uprawnionym podmiotom,
 9. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach umiejscowienia, uzupełnienia, sprostowania aktów stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk,
 10. Kwartalne sporządzanie meldunków do Krajowego Biura Wyborczego z rejestru wyborców, uaktualnianie rejestru wyborców w gminie,
 11. Sporządzanie spisów wyborców w zarządzonych wyborach i referendach,
 12. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów tożsamości i wprowadzanie danych do Systemu Wydawania Dowodów Osobistych,
 13. Przygotowywanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej.

 
Straż Miejska

Komendant Straży Miejskiej Sławomir Stokłosa
tel. 74 8449 293, 74 8449 311, w. 35

Godziny przyjęć:

    * poniedziałek 14.00-15.15
    * wtorek 9.00-11.00, 14.00-16.00
    * środa 14.00-15.15
    * czwartek 14.00-15.15
    * piątek 14.00-15.15

W przypadku nieobecności funkcjonariuszy w siedzibie Straży Miejskiej, należy kontaktować się z Komisariatem Policji w Boguszowie – Gorcach pod numerami telefonów:

    * 997 (bezpłatny)
    * 74 84 49 405 (dyżurny Komisariatu)

Zadania:

Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną w celu ochrony bezpieczeństwa i porządku poprzez podejmowanie czynności administracyjno-porządkowych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich), a w szczególności odpowiada za:

1. Ochronę porządku w miejscach publicznych,

 

2. Czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego, w zakresie określonym, w przepisach o ruchu drogowym,
 

3. Współdziałanie z właściwymi podmiotami i instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy przy usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 

4. Zabezpieczanie miejsc przestępstw, katastrof lub innych podobnych zdarzeń albo miejsc zagrożonych takimi zdarzeniami przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 

5. Ochronę obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
 

6. Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 

7. Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania,
 

8. Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń;