PORZĄDEK OBRAD

IX Sesja

Data: 2019-06-26, godzina 9:00

Miejsce obrad: Urząd Miejski sala narad nr 101


Porządek

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
 3. Raport o stanie Gminy Miasto Boguszów-Gorce za rok 2018.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc wotum zaufania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach na II półrocze 2019 r.
 12. Apel Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach do Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
 15. Zamknięcie sesji.