Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 ze zm.) świadczenia wychowawcze z programu Rodzina 500+ wypłaca się nie później niż ostatniego dnia miesiąca, za który przyznane zostało świadczenie wychowawcze. Decyzje o przyznaniu świadczeń mieszkańcom Gminy zawierają stosowne pouczenie w przedmiotowym zakresie.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca mieszkańcom świadczenia w terminach zgodnych z przepisami ustawy oraz uzależnionych od wpływu środków z budżetu państwa. Na początku każdego miesiąca, niezwłocznie po wpływie pierwszej transzy środków, realizowane sa przelewy świadczeń wychowawczych - świadczenia otrzymują osoby uprawnione, których nazwiska zaczynają się na literę "A" i następne, w kolejności alfabetycznej, aż do wyczerpania transzy. Kolejne osoby otrzymują świadczenia niezwłocznie po wpływie drugiej transzy środków.

Zgodnie z zapewnieniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, pozostałe środki finansowe na realizację programu spływają do gmin w drugiej dekadzie każdego miesiąca. W tym stanie faktycznym pracownicy OPS w Boguszowie-Gorcach dołożą wszelkich starań, aby wszystkie osoby uprawnione otrzymały świadczenia do 20 dnia każdego miesiąca (z uwzględnieniem dat wpływu do Gminy poszczególnych transz dotacji na realizację programu).