Uprzejmie informuję, że XI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 28 października br. (piątek) o godz. 12:00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z X Sesji.
3.Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
4.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża porfiru „GORCE” w Boguszowie-Gorcach.
5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Boguszów-Gorce”.
6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Wałbrzychu.
7.Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boguszów-Gorce za I półrocze 2011 r.
8.Przyjęcie informacji o stanie oświaty w Boguszowie-Gorcach w roku szkolnym 2010/2011.
9.Przyjęcie informacji o analizie oświadczeń majątkowych.
10.Interpelacje i zapytania radnych.
11.Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12.Sprawy różne.
13.Zamknięcie sesji.Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Woźniak