Urząd Gminy Boguszów - Gorce informuje mieszkańców, że zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), gmina ma obowiązek prowadzenia ewidencji:

1. zbiorników bezodpływowych

2. przydomowych oczyszczalni ścieków.


Pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej tutejszego Urzędu są w trakcie przeprowadzania kontroli w zakresie częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków oraz zawarcia umów na odbiór nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie w tym zakresie.


Zwracamy się do Państwa z prośbą o współpracę i udostępnianie dokumentów będących przedmiotem kontroli.