Informuje się, że VI zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 04 lutego br. (środa) o godz. 13.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie - Gorcach.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z IV i V Sesji.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Boguszów – Gorce a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2015.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszów – Gorce oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Boguszów - Gorce.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszów - Gorce.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków
  i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu w Gminie Boguszów – Gorce oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2015-2020.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
  w Boguszowie – Gorcach do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącej Rady Miejskiej w Boguszowie – Gorcach.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Boguszowa – Gorc.

 14. Interpelacje i zapytania radnych.

 15. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 16. Wolne wnioski.

 17. Sprawy różne.

 18. Zamknięcie sesji.

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Sylwia Dąbrowska