informuje się, że XXXIX zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 27 lutego br. (czwartek) o godz. 12:00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie podziału Gminy Boguszów-Gorce na stałe okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w tych okręgach.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/116/12 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach:
  Nr XXVII/158/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXVIII/236/13 z dnia 19 grudnia 2013 r.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy ul. Sobięcińskiej 2a.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie udziału w nieruchomości stanowiącej działkę nr 433/21 obręb nr 3 Boguszów.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonych na realizację celu publicznego, na rzecz właściciela budowli posadowionych na działkach.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boguszów-Gorce na lata 2014-2020.

 15. Przedstawienie sprawozdania za rok 2013 z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Boguszów-Gorce.

 16. Interpelacje i zapytania radnych.

 17. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 18. Wolne wnioski.

 19. Sprawy różne.

 20. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Jolanta Woźniak