W nawiązaniu do apelu PGK „Sanikom” sp. z o.o., dotyczącego właściwego postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi(np. narzędziami chirurgicznymi i zabiegowymi oraz ich resztkami, w tym: zużytymi strzykawkami, igłami, opatrunkami, kroplówkami; odpadami zawierającymi żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny; lekami cytotoksycznymi i cytostatycznymi; chemikaliami zawierającymi substancje niebezpieczne, itp.), informuję, że niedopuszczalne jest wyrzucanie w/w odpadów do pojemników na odpady komunalne.

Sposób postępowania z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi został określony w następujących aktach prawnych:

  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach,

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi,

  • Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego postępowania z odpadami weterynaryjnymi.

 

Przeterminowane leki (20 01 32)* mieszkańcy mogą przekazywać do aptek oraz do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, natomiast pozostałe odpady medyczne i weterynaryjne (grupa 18)* należy przekazywać do składowiska odpadów niebezpiecznych w Wałbrzychu.

 

W przypadku stwierdzenia w odbieranych odpadach komunalnych obecności odpadów medycznych i weterynaryjnych, odpady te w całości nie zostaną odebrane przez PKG „Sanikom” sp. z o.o., a z miejsca zdarzenia zostanie sporządzona dokumentacja dowodowa, która następnie zostanie przekazana odpowiednim organom kontrolnym.

Burmistrz Miasta Boguszów-Gorce

Waldemar Kujawa