Uprzejmie informuję, że XXIV zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach, odbędzie się dnia 30 listopada br. (piątek) o godz. 12:00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Przyjęcie protokołu z XXIII Sesji.

 3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012.

 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących informacji identyfikujących podmioty i przedmioty opodatkowania w zakresie podatku od nieruchomości.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z kolei linowej i wyciągu narciarskiego „Góra Dzikowiec” na sezon zimowy 2012/2013.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nowej nazwy ulicy na terenie miasta Boguszowa-Gorc.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/14/11 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pn. „Szkoły równych szans” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2013.

 11. Informacja Komisji Rewizyjnej w sprawie nieprawidłowości w budowie boiska Orlik przy ul.Bema w Boguszowie-Gorcach.

 12. Interpelacje i zapytania radnych.

 13. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 14. Sprawy różne.

 15. Zamknięcie sesji.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

Jolanta Woźniak