Informujemy, że III Sesja Rady Miejskiej W Boguszowie-Gorcach odbędzie się dnia 20 grudnia br. (czwartek) o godz. 11.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie-Gorcach.

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Miasta między sesjami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/5/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach
z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady
Miejskiej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej na 2018 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają w 2018 r. wraz z upływem roku
budżetowego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2019.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty
za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Powiatem Wałbrzyskim, zadania pod nazwą
"Budowa obwodnicy Gorc obejmującej odcinek drogi powiatowej nr 3366D oraz łącznik do
drogi wojewódzkiej nr 367".
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/285/18 Rady Miejskiej w Boguszowie-
Gorcach z dnia 28 marca 2018 r., zmienionej uchwałą nr LIV/324/18 Rady Miejskiej w
Boguszowie-Gorcach z dnia 26 września 2018 r. i uchwałą nr II/8/18 Rady Miejskiej w
Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2018 r, w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej, w
postaci nakładów finansowych, dla Województwa Dolnośląskiego na realizacje zadania pn.:
„Remont drogi wojewódzkiej nr 367 na terenie Gminy Boguszów-Gorce”
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, dla Miasta
Boguszowa-Gorc na 2019 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w
Boguszowie-Gorcach na I półrocze 2019 r.
14. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
15. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
16. Zamknięcie sesji.