Informuję, że II zwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Boguszowie - Gorcach, odbędzie się dnia 30 listopada br. (piątek) o godz. 11.00 w sali narad nr 101 (I piętro) Urzędu Miejskiego  w Boguszowie-Gorcach.

Porządek obrad:
1.  Otwarcie sesji.
2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.  Przedstawienie sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta między sesjami.
4.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej.
5.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa – Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2019.
9. Wolne wnioski i oświadczenia radnych.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego.
11. Zamknięcie sesji.                                                          

       

Przewodniczący Rady Miejskiej
Stanisław Urbaniak