Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił nabór na realizację Programu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich.

Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

O PROGRAMIE:

Program „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich” to projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci i młodzieży do 13 roku życia w zakresie piłki nożnej. Jego fundamentalnym założeniem jest podniesienie i ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich poprzez wyznaczenie standardów pracy z młodymi zawodnikami, wsparcie merytoryczno-finansowe osób prowadzących zajęcia sportowe oraz skuteczny monitoring realizacyjny. Program jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne w zakresie szeroko rozumianych zmian jakościowych procesu szkolenia młodych piłkarzy.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Środki finansowe (w zakresie dotacji z ministerstwa) związane z pokryciem kosztów bezpośrednich można przeznaczyć na:

- dofinansowanie wynagrodzeń trenerów prowadzących zajęcia w szkółkach piłkarskich w wysokości maksymalnie do 60 zł za godzinę (liczba trenerów x liczba zajęć 60 minutowych x stawka).

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie trenerów prowadzących zajęcia sportowe w szkółkach (treningi), wsparcie nie obejmują sztabu szkoleniowego (np. fizjoterapeutów) oraz wyjazdów na mecze i obozy sportowe, dofinansowanie podwyższania kwalifikacji trenerów prowadzących zajęcia w szkółkach piłkarskich (szkolenia/kursy, kursokonferencje),

- dofinansowanie wynajmu obiektów sportowych (w zakresie prowadzenia szkolenia sportowego w szkółkach piłkarskich),

- dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego (do 10% sumy kosztów bezpośrednich przypadających na szkółkę),

- dofinansowanie ubezpieczenia uczestników zadania i trenerów (NNW),

- dofinansowanie organizacji obozów sportowych (transport uczestników i sprzętu, wynajem obiektów, wyżywienie i zakwaterowanie – stawka za osobodzień 85 zł),

- dofinansowanie wyjazdów na mecze i udział w turniejach (wyżywienie, zakwaterowanie, transport, wpisowe/startowe),

- dofinansowanie organizacji meczów i turniejów (wynajem obiektów sportowych, obsługa medyczna, sędziowska, techniczna, medale, puchary, dyplomy, wyżywienie i zakwaterowanie),

- dofinansowanie promocji przedsięwzięcia, dofinansowanie wynagrodzenia osób monitorujących realizację zadania - maksymalnie do 2 500 zł brutto/mc oraz pokrycie kosztów dojazdu na wizyty monitorujące,

- dofinansowanie obsługi systemu IT,

- inne koszty bezpośrednie (ściśle związane z realizacją zadania - należy wymienić do akceptacji Ministra).

Ze środków Ministerstwa można pokryć koszty pośrednie w wysokości do 10% sumy kosztów bezpośrednich.

Koszty pośrednie mogą być przeznaczone wyłącznie na:

- pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,

- zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

- pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,

- opłaty bankowe,

- opłaty za nośniki energii,

- koszty realizacji zamówień publicznych,

- koszty niezbędnych podróży służbowych,

- wynagrodzenie osób obsługujących zadanie: obsługi księgowej, koordynatora głównego projektu (maksymalnie do 4.000 zł brutto/msc) oraz koordynatorów regionalnych (maksymalnie do 2.500 zł brutto/msc),

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Program adresowany jest do ogólnopolskich organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej. W ramach naboru wyłoniony zostanie ogólnopolski operator Programu.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na wsparcie szkółek piłkarskich pracujących z dziećmi i młodzieżą przeznaczono w tym roku 35 milionów złotych. Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do dnia 30 kwietnia 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 14 maja 2021 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/nabor-na-realizacje-w-2021-roku-programu-certyfikacji-szkolek-pilkarskich