REGULAMIN ZAWODÓW "DOWNHILL DZIKOWIEC 2012"

           

1. Cel imprezy

1. Popularyzacja Downhill'u jako sportu i promocja trasy na Górze Dzikowiec.

2. Wyłonienie zwycięzców i dobra zabawa.

 

2. Nazwa termin i miejsce zawodów

"DOWNHILL DZIKOWIEC 2012

29.07.2012 r.

Ośrodek Sportowo Rekreacyjny "Góra Dzikowiec" (na końcu ul. Bema)

58-372 Boguszów-Gorce, Powiat Wałbrzyski, Woj. Dolnośląskie

Współrzędne GPS: szer. geograficzna 50°43'27.99"N, dł. geograficzna 16°13'11.64"E

 

3. Organizatorzy

OSiR w Boguszowie-Gorcach

ul. Olimpijska 1, 58-371 Boguszów-Gorce

tel./fax. 74 844-03-05

mail: biuro@osir-boguszow.eu

mail: downhilldzikowiec@gmail.com

 

ZGM-OSR „Góra Dzikowiec” Boguszów-Gorce

tel: 74-844-70-32

 

4. Kategorie

1. kobiety – z licencją i bez

2. elita - z licencją i bez

3. hobby full – tylko zawodnicy bez licencji kolarskiej, którzy maja ukończone 15-29 lat

4. hartail – zawodnicy z licencją i bez, na rowerach bez tylnego zawieszenia

5. masters – zawodnicy z licencją i bez, którzy ukończyli 30lat i więcej

 

5. Warunki Uczestnictwa

Każdy uczestnik zawodów musi spełnić poniższe warunki:

1. Posiadać:

-  sprawny rower, przystosowany do downhill-u (przynajmniej amortyzator przedni) organizator będzie zwracał szczególną uwagę na hamulce, ze względu na bardzo strome odcinki trasy,

-  atestowany, zakrywający całą twarz kask, ochraniacze zabezpieczające, rękawiczki z długimi palcami.

2. Wypełnić kartę zgłoszeniową w biurze zawodów lub wysłać zgłoszenie na adres: biuro@osir-boguszow.eu lub downhilldzikowiec@gmail.com

3. Zapoznać się z regulaminem zawodów i regulaminem trasy Downhill.

 Każdy zawodnik zakupuje karnety wjazdowe we własnym zakresie. Zawodnicy nie wnoszą dodatkowych opłat startowych.

 

 

6. Biuro Zawodów

Biuro zawodów znajdować będzie się w kasie biletowej kolei linowej, w dniu 29.07.2012r.

Zapisy przyjmowane będą w godzinach 8:30-10:00.

Każdy startujący otrzymuje numer startowy.

 

 

7. Ograniczenia wiekowe

Minimalny wiek zawodnika to 15 lat. Osoby poniżej 18 roku życia mogą startować tylko w obecności i za zgodą rodzica, lub prawnego opiekuna.

Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko !!!

 

8. Program ramowy zawodów

8:30 - 10:00      zapisy zawodników

8:30                 odprawa służb zabezpieczających

9:00-10:30        treningi

11:00                przejazdy eliminacyjne

14:00                finały (zależnie od ilości startujących)

17:00                dekoracja zwycięzców

Transport na start:

- Transport na start odbywał będzie się koleją linową od godz. 9:00 w dniu zawodów

- Transport na start będzie możliwy także w piątek i sobotę przed zawodami (27-28.07.2012r.).

Aktualne informacje o pracy kolei linowej: www.dzikowiec.info

 

9. Zasady rozgrywania zawodów

Każdy startujący zobowiązany jest do:

1. przestrzegania regulaminu zawodów

2. stosowania się do poleceń służb zabezpieczających organizatora na terenie zawodów,

3. stawienia sie w odpowiednim czasie na miejscu startu, z przymocowanym do roweru w widocznym miejscu (kierownica) numerem startowym,

4. przestrzegania oznaczeń trasy, nie wyjeżdżania poza taśmy zabezpieczające,

5. opuszczenia miejsca mety jak najszybciej,

6. w każdej kategorii wygrywa zawodnik, który przejedzie trasę w jak najkrótszym czasie. Z czasów eliminacji do finału kwalifikuje się 30 zawodników w każdej kategorii z najlepszym czasem pierwszego przejazdu (w eliminacjach).

7. Zawodnicy startują w odstępach jednominutowych. W przypadku dużej ilości uczestników odstęp może ulec skróceniu.

8. Niestawienie się na start jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.

 

Polecenia służb zabezpieczających trasę:

pomarańczowa flaga- oznacza wypadek, zawodnik który widzi taki sygnał powinien zatrzymać się, i spokojnie lecz bezzwłocznie udać się na metę, zgłosić się do porządkowego i czekać na dalsze polecenia.

 

10. Nagrody

Kobiety- za 3 pierwsze miejsca

Elita - za 3 pierwsze miejsca

Hobby full -  za 3 pierwsze miejsca

Hartail- za 3 pierwsze miejsca

Masters - za 3 pierwsze miejsca

 

11. Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

1.upomnienie

2.dyskwalifikacja

 

12. Postanowienia końcowe

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko!!!

3. Organizator nie zapewnia startującym ubezpieczenia NNW.

4. Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

6.Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione i pozostawione w trakcie trwania zawodów.

8.Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

9.Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu lub odwołania imprezy, szczególnie w sytuacji gdy warunki pogodowe będą wyjątkowo niesprzyjające.

10.Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.

11.Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej, przestrzegania zasad fair play.

12.Organizator, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

13.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy i terminu zawodów.

14. Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:

 

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem  i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa          i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio      i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).

 

Wykaz szpitali:

Specjalistyczny Szpital Zespolony im. Stefana Batorego

58-300 Wałbrzych, ul. Batorego 4

tel. 74  648-98-00

 

Szpital Specjalistyczny im. A. Sokołowskiego

58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4

tel. 74 6489 742

 

Noclegi:

Dom gościnny "RODAR" tel. 74 844-92-61

58-370 Boguszów-Gorce, Plac Odrodzenia 9