Szanowni Państwo!
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych na debatę publiczną „Dobre prawo dla NGO” która umożliwi Państwu wypracowanie własnych propozycji rozwiązań prawnych mających odmienić negatywne tendencje aktywności obywatelskiej w Polsce, a także możliwość wyznaczenia nowych rekomendacji i dążenia do uproszczenia działalności organizacji w obszarze formalno-administracyjnym.

Temat zmiany prawa dla organizacji pozarządowych pojawia się coraz częściej, nie tylko w środowisku organizacji pozarządowych. Podczas debaty „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny. Aktywność obywatelska – szanse i bariery”, która odbyła się na zaproszenie Bronisława Komorowskiego Prezydenta RP 24 marca br. w Warszawie przedstawiciele organizacji pozarządowych, naukowcy oraz działacze społeczni wypowiadali się, że:
- w ciągu 8-10 lat nie wzrośnie w naszym kraju poziom kapitału społecznego, dalszy rozwój gospodarczy Polski zostanie zahamowany lub znacznie spowolniony, niezależnie od stopnia inwestycji w kapitał ludzki (prof. Janusz Czapiński),
- trzeci sektor jest ważnym aktorem w przemianach społecznych, jakim podlega nasz kraj, ale nie da się wymyślić jednego lekarstwa na jego bolączki, gdyż organizacje pozarządowe są amalgamatem wielu składowych (Jan Herbst),
- powinniśmy przestać się spierać, kto ma rację – czy władza, czy społeczeństwo, a pomyśleć o nowym modelu wzajemnych relacji (Kuba Wygnański),
- zaufania społecznego, nie da się zadekretować przez państwo, ale można sprawić, aby urzędnicy bardziej zaufali obywatelowi – żeby było mniej zaświadczeń, a więcej oświadczeń (Danuta Przywara),
- władza nie powinna przeszkadzać w organizowaniu się obywateli, powinna oddać im przestrzeń publiczną, oddać organizacjom część zadań i wesprzeć je finansowo, włączyć obywateli nie tylko w proces konsultacji, ale pozwolić im współdecydować w istotnych dla nich kwestiach (Piotr Frączak),
- obecnie jest więcej procedur, które ograniczają działalność organizacji i pojawiło się sporo zjawisk, które są patologią społeczeństwa obywatelskiego (Marek Liciński).
(cytaty wypowiedzi z artykułu „Uczyć działania, nie słów” z portalu www.ngo.pl - http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/631642.html)
Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom i zaprasza do debat, na których podejmowane będą następujące zagadnienia:
1.Czy organizacja pozarządowa realizująca zadanie publiczne powinna prowadzić stronę internetową BIP? A jeżeli tak to, od jakiej kwoty budżetu rocznie?
2.Możliwości „zaoszczędzenia” na realizacji zadania i przeznaczenia, przez organizację pozarządową, tych oszczędności na fundusz żelazny.
3.Czy organizacje pozarządowe powinny podlegać pod zapisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu? Jeżeli tak to, w jakich przypadkach?
4.Czy uprościć księgowość dla organizacji pozarządowych o małych budżetach?
5.Czy i jak uprościć procedury dotacyjne ze środków budżetowych oraz unijnych?
6.Czy organizacje powinny posiadać swobodę regulacji wewnętrznych swoich organizacji
i związków?
Wyniki debat przedstawione zostaną dolnośląskim parlamentarzystom i mediom, Parlamentowi RP, Rządowi i Prezydentowi, a także ogólnopolskim organizacjom. Chcemy w ten sposób przyczynić się zmniejszenia formalności i biurokracji życia społecznego oraz aktywności obywatelskiej.
Debaty odbędą się w kwietniu w 8 miastach Dolnego Śląska. Pierwsze spotkania już 7 kwietnia w godz. 11.00-14:00 w Wałbrzychu w siedzibie Fundacji Merkury przy ul. Beethovena 10 oraz 8 kwietnia w godz. 12.00-15:00 w siedzibie Kłodzkiego Komitetu Obywatelskiego przy ul. Armii Krajowej 31.
Zgłoszenia prosimy składać do 5 kwietnia 2011 r. mailowo na adres anna.bogucka@dfop.org.pl lub telefonicznie na nr 71 793 23 24.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy kontaktować się z Marią Mika, dyrektor DFOP pod nr tel. 71 793 23 24 lub mailem: maria.mika@dfop.org.pl  
Serdecznie zapraszamy!