Centrum Obsługi Jednostek

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK W BOGUSZOWIE-GORCACH
p.o. Dyrektor: Agnieszka Zdeb
ul. Waryńskiego 10, 58-370 Boguszów-Gorce
NIP: 8862995657, REGON: 366047498
tel. 74 8421-107
wew. 21 - sekretariat/kadry
wew. 22 - administracja/zastępca dyrektora
wew. 23 - księgowość
wew. 24 - płace
wew. 25 - główny księgowy
faks: 74-8421-107
e-mail: sekretariat@coj.boguszow.eu
BIP: bip.coj.boguszow-gorce.pl/


Funkcje COJ:

Do zadań jednostki należy obsługa administracyjna i finansowo-księgowa jednostek obsługiwanych* w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi zasadami rachunkowości,

2) prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostek obsługiwanych,
3) gromadzenia i przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej,
4) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej funduszu socjalnego jednostek obsługiwanych,
5) koordynowania czynności inwentaryzacyjnych składników majątkowych jednostek obsługiwanych,
6) sporządzania sprawozdań finansowych i budżetowych,
7) opracowywania projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek,
8) przygotowywania danych do sprawozdawczości statystycznych w zakresie wykonywanych zadań,
9) prowadzenia obsługi rachunków banków jednostek obsługiwanych,
10) organizowania wypłat wynagrodzeń i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych w jednostkach obsługiwanych,

11) sporządzania i przesyłania raportów i deklaracji do ZUS,
12) sporządzania rocznych informacji w zakresie podatków dochodowych od osób fizycznych,
13) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
14) przygotowywania danych do sprawozdań o średniorocznym wynagrodzeniu nauczycieli,
15) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu mieszkaniowego tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych pracowników, emerytów i rencistów – byłych pracowników jednostki i jednostek obsługiwanych,
16) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej scentralizowanego funduszu świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli z jednostek oświatowych miasta Boguszowa-Gorc, tworzonego ze środków wydzielonych z zakładowych funduszy świadczeń socjalnych tych jednostek,
17) prowadzenia obsługi środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli po przejściu na emeryturę lub rentę,
18) dokonywania innych niezbędnych czynności związanych z obsługą gminnych jednostek, nie zastrzeżonych dla dyrektorów tych jednostek,
19) merytorycznej współpracy z niepublicznymi jednostkami oświatowymi,
20) ochrony zdrowia oraz organizacji opieki nad dziećmi do 3 lat,
21) organizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie powierzonym przez Burmistrza Miasta na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
22) dotyczącym przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii


Jednostki obsługiwane:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszowie-Gorcach
Zespół Szkół Samorządowych w Boguszowie-Gorcach
Gimnazjum nr 1 w Boguszowie-Gorcach
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Boguszowie-Gorcach