Lokale mieszkalne znajdujące się budynku przy ul. Henryka Sienkiewicza 18 w Boguszowie-Gorcach:
- wyposażone są w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, gazową, wentylacyjną i ogrzewanie gazowe;
-
będą zasiedlane w zamian za zrzeczenie się prawa najmu do dotychczas zajmowanego lokalu gminnego przez osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:
>posiada umowę najmu lokalu komunalnego,
>nie posiada zadłużenia za lokal mieszkalny i wnosi regularnie opłaty czynszu za najem lokalu,
>posiada dochód brutto na osobę w gospodarstwie domowym w wysokości powyżej 150% do 300% najniższej emerytury,

tj. powyżej 1800,00 zł na osobę do 3600,00 zł na osobę,

>posiada dotychczas zajmowany lokal, w stanie technicznym nadającym się do zasiedlenia, brak samowoli budowlanych i przekaże lokal w takim stanie do dyspozycji Gminy;


-
nie podlegają sprzedaży przez okres 25 lat od zakończenia remontu, tj. do roku 2045r., w myśl §7. ust. 2 pkt 5 Uchwały Rady Miasta Boguszowia-Gorc z dnia 26 marca 2010r.w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce.


Dla lokali będzie obowiązywała stawka czynszu 200% stawki bazowej czynszu, przy czym stawka bazowa czynszu wynosi 2,86 zł za 1 m2 powierzchni lokalu.

Do wyliczonego czynszu zostaną również doliczone opłaty niezależne od właściciela tj. opłata za zużycie wody i odprowadzenie ścieków, za nieczystości stałe i inne.

W lokalu należy wykonać: biały montaż (muszla klozetowa, umywalka, zlewozmywak), w tym baterie dla umywalki i zlewozmywaka, montaż kabiny prysznicowej oraz okładzin podłogowych. Koszt wykonanych prac będzie rozliczony w czynszu, do kwoty jaką gmina wydatkowałaby na wykonanie prac remontowych we własnym zakresie. Lokale mieszkalne można oglądać w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o. ul. Henryka Sienkiewicza 46 w Boguszowie-Gorcach, tel. (74) 84 49 411,wew.34.

Zainteresowane osoby prosimy o złożenie wniosków wraz z załącznikami (druki dostępne na stronie internetowej bip.boguszow-gorce.pl lub w Urzędzie Miejskim w Boguszowie-Gorcach pok.208) w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach.

Wśród wszystkich wnioskodawców zostanie przeprowadzone losowanie przyszłego najemcy.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do dnia 5 sierpnia 2020r. Wnioski niekompletne nie będą brały udziału w losowaniu.

Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i na tablicach informacyjnych rozmieszczonych na terenie gminy Boguszów-Gorce oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta bip.boguszow-gorce.pl. Bliższych informacji o naborze udziela Wydział Zarządzania Mieniem Gminy Urzędu Miejskiego, pokój Nr 208, telefonicznie: (074) 8449311 wew. 60.