Działając na podstawie art.11 ust. 2, art. 13 oraz art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zmianami ) oraz uchwały nr XII/75/11 Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasta Boguszowa-Gorc z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych na rok 2012 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach dotacji budżetowej na rok 2012 w obszarze:

Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,

turystyki i krajoznawstwa

oraz ratownictwa i ochrony ludności