W dniu 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Gminie Boguszów-Gorce uchwaliła Budżet Gminy Boguszów-Gorce na rok 2021 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boguszów-Gorce na lata 2021-2028.

Wcześniej projekt Uchwały budżetowej i Wieloletnia Prognoza Finansowa uzyskały pozytywne opinie Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisji Budżetu i Finansów i pozostałych komisji.
W zaplanowanym budżecie uwzględniono:
> dochody budżetu Gminy w wysokości 71.946.726,15 zł z tego:
- dochody bieżące zaplanowano na kwotę 70.356.226,15 zł
- dochody majątkowe na kwotę 1.590.500,00 zł
> wydatki budżetu Gminy w wysokości 80.609.975,33 zł z tego:
- wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 70.271.701,33 zł
- wydatki majątkowe na kwotę 10.338.274,00 zł

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono:
- środki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych w wysokości 12.716.339,00 zł, tj.18,10% wydatków bieżących
- środki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 6.330.540,22 zł, tj.9,01 % wydatków bieżących
- środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska w wysokości 6.178.776,11 zł, tj. 8,79 % wydatków bieżących
- środki przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 7.833.800,00 zł , tj. 11,15 % wydatków bieżących
W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na realizację inwestycji m.in.: 
- w obszarze transport i łączność, w tym przebudowę i budowę dróg na kwotę łączną 5.357.294,00 zł
- w obszarze oświata i wychowanie, w tym modernizację obiektów szkolnych na kwotę łączną 2.545.000,00 zł
- w obszarze gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym w szczególności realizację przedsięwzięć mających na celu m. in. wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła czy przedsięwzięcia służące ochronie powietrza, na kwotę łączną 1.421.500,00 zł.

Warto podkreślić, że gmina otrzymała promesy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.300.000,00 zł, pozyskała dotację z programu "Maluch+" w wysokości 918.720,00 zł oraz wystąpiła o kilkumilionowe środki z Funduszu Dróg Samorządowych na poprawę infrastruktury drogowej i mostowej. Środki te będą sukcesywnie wprowadzane do budżetu w 2021 roku.