W roku szkolnym 2016/2017, PSP 6 w Boguszowie- Gorcach przystąpiła do ogólnopolskiego programu i otrzymała certyfikat  „Szkoła z klasą 2.0”. Program miał na celu wypracowanie zasad dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji, pomagał rozwijać umiejętności samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł i wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Do programu zastali włączeni wszyscy nauczyciele szkoły, a działaniami koordynowała  p. Urszula Filip przy ścisłej współpracy pedagoga szkolnego p. Lidii Łabędzkiej.
W ramach „Szkoły z klasą” został opracowany cel główny, który został dostosowany w wyniku diagnozy do potrzeb szkoły.  Szereg działań, które zostały wybrane do realizacji poprawiły relacje wśród społeczności szkolnej. Były to:  projekty edukacyjne, turnieje szkolne i międzyszkolne, warsztaty rękodzieła, zajęcia socjoterapeutyczne z pracownikami PPPP, zajęcia pozalekcyjne- kulinarne, fotograficzne, taneczno- ruchowe, konkursy plastyczne, literackie i wiele innych.