Gmina Boguszów-Gorce pozyskała środki na realizację projektu pt. „Rozwój kompetencji w boguszowskich szkołach”. Całkowita wartość projektu wynosi 384 912,50 zł w tym kwota 327 092,50zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego.

Celem głównym projektu jest wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości edukacji poprzez wsparcie uczniów szkół podstawowych w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie pomocy psycholog-pedagogicznej, w szczególności w celu niwelacji negatywnych skutków wywołanych pandemią COVID-19.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie wszystkich szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy. W ramach projektu zaplanowano:

  • dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia;

  • zajęcia wyrównawcze w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych;

  • wycieczki edukacyjne;

  • zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej takie jak terapia pedagogiczna, socjoterapia, zajęcia logopedyczne i dydaktyczno-wyrównawcze;

  • dodatkowe dyżury psychologa/pedagoga dla uczniów mających problemy z adaptacją do warunków szkolnych po COVID-19,

  • warsztaty integracyjne dla uczniów klas I-VIII mające na celu integracje zespołów klasowych po okresie zdalnego nauczania.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.03.2022 do: 28.02.2023 r. Rekrutacje do projektu będą prowadziły poszczególne szkoły.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego