17 marca rusza pierwszy nabór wniosków do Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Celem programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

Program kierowany jest do:

> organizacji mniej doświadczonych,

> spoza dużych aglomeracji,

> z terenów o ograniczonym dostępie do programów grantowych, oferty szkoleniowej i wsparcia infrastrukturalnego.

Ważną grupą docelową będzie młodzież.

Wsparcie dla wnioskodawców!!

UWAGA! Od 18 lutego rozpoczynam się cykl webinariów, podczas których omówione zostaną poszczególne obszary naboru.

Link do webinariów: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/

Konsultantki i konsultanci odpowiedzą na pytania związane z Programem:

> zasadami aplikowania o granty,

> procesem przygotowywania wniosku,

pomogą podczas realizacji projektów i ich rozliczania.

Województwo Dolnośląskie: Katarzyna Elsner, tel.: +48 722 152 180
kelsner.aofr@frdl.org.pl

Na jakie działania można dostać dotację?

Projekty tematyczne:

OBSZAR 1. Angażowanie obywateli i obywatelek w sprawy publiczne i działania społeczne.

Działania służące angażowaniu obywateli i obywatelek w życie publiczne i aktywność społeczną, zwiększaniu ich udziału w podejmowaniu decyzji i kształtowaniu polityk publicznych na poziomie lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, a także podnoszeniu jakości debaty publicznej.

OBSZAR 2. Ochrona praw człowieka i równe traktowanie.

Działania mające na celu ochronę praw człowieka, w tym szczególnie praw kobiet, przeciwdziałanie ksenofobii, homofobii, rasizmowi, antysemityzmowi i wszelkim formom dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne/ narodowe, płeć lub orientację seksualną, niepełnosprawność, wiek, status ekonomiczny, sytuację rodzinną i inne przesłanki.

OBSZAR 3. Wzmocnienie grup narażonych na wykluczenie.

Działania mające na celu upodmiotowienie i usamodzielnienie grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego, tworzenie sieci wsparcia społecznego i włączanie w nie osób z grup narażonych na wykluczenie, zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego. Projekty sektorowe

OBSZAR 4. Wsparcie sektora obywatelskiego.

Działania mające na celu wzmocnienie organizacji i ruchów obywatelskich, tworzenie przyjaznych warunków dla ich funkcjonowania oraz podniesienie jakości oferowanych przez nie usług.

Jak złożyć wniosek?

1. Upewnij się, że Twoja organizacja może ubiegać się o grant w Programie.

O tym, jakie organizacje mogą składać wnioski oraz o tym, kto może być partnerem organizacji, przeczytasz na stronach https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/konkursy/Konkursy i https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/partnerstwa-projektowe/Partnerstwa projektowe.

2. Zbierz wszystkie wymagane dokumenty

Szczegółowe informacje o konkursach, w tym wykaz wszystkich wymaganych dokumentów, opublikowany zostanie wraz z ogłoszeniem o naborze wniosków 17 marca 2021 r.

3. Złóż wniosek

Pierwszy nabór wniosków wystartuje 17 marca 2021 r. i potrwa do 17 maja 2021 r. Drugi nabór planowany jest na początek roku 2022.

4. Wyniki

Informację o wynikach konkursu opublikowane będą na stronie Programu, otrzymasz ją również pocztą elektroniczną na adres e-mail podany we wniosku.

Wszystkie informacje na stronie: https://aktywniobywatele-regionalny.org.pl/