Radni Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach niemal jednogłośnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Waldemarowi Kujawie. Na 14  obecnych na sesji radnych „za” udzieleniem absolutorium głosowało 13 radnych, natomiast 1 radny wstrzymał się od oddania głosu.

Podczas sesji absolutoryjnej  w dniu 29 czerwca 2016r.  Rada Miejska  zatwierdziła sprawozdanie finansowe Gminy Boguszów-Gorce za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Burmistrza Boguszowa-Gorc sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za rok 2015 oraz  o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc absolutorium za 2015 r. były pozytywne.