Z uwagi na rosnącą liczbę zgłoszeń dot. spalania odpadów komunalnych,
Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach informuje,
że w trosce o zdrowie mieszkańców i środowisko naturalne,
Burmistrz Miasta upoważnił funkcjonariuszy Straży Miejskiej do
przeprowadzania kontroli oraz pobierania próbek
z urządzeń grzewczych
- w lokalach i budynkach mieszkalnych,
- w miejscach wykonywania działalności gospodarczej.

Kontrole mają na celu wspieranie działań ochrony środowiska
oraz utrzymanie prawidłowego stanu higieniczno-sanitarnego w mieście.

Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia o nieprawidłowościach
oraz udziela wszelkich informacji dot. kontroli
tel. 748449293

Podstawa prawna: art. 268a KPA w związku z art. 376, 378, 379 ustawa Prawo Ochrony Środowiska,
art. 9u ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminie.